top of page

RANGE FINDER

Player( Boy&Girl) Class A, B, C, D, E and F are allow to use Range Finder (No Slope)

นักกีฬาทุกคลาส สามารถใช้กล้องส่องระยะได้ แต่ห้ามใช้โหมดสโลป

bottom of page